I. REGULAMIN KLUBU

1. Przyjęcie do Klubu jest bezpłatne, następuje na okres 12 miesięcy i może zostać przedłużone.
2. Członkowie Klubu dzielą się na: Stałych Klientów oraz Niezależnych Przedstawicieli.
3. Rejestracja w Klubie możliwa jest również dla osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia pod warunkiem uzyskania zgody na ich członkostwo od ich rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Członkowie Klubu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz prawa obowiązującego w Polsce.
5. Członkowie Klubu nie są pracownikami ani agentami firmy Betterware bądź jakiegokolwiek jej oddziału. W związku z tym, nie są uprawnieni do reprezentowania Betterware w jakiejkolwiek formie, ani też nie mają prawa zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz firmy Betterware.
6. Żadnemu Niezależnemu Przedstawicielowi/Stałemu Klientowi nie wolno używać w związku z jego działalnością nazwy Betterware lub jej logo, lub jakichkolwiek nazw, znaków towarowych, znaków usług lub wszelkich innych praw do własności intelektualnej, które są własnością firmy Betterware bądź jakiegokolwiek jej oddziału, bez uprzedniej pisemnej zgody Betterware lub odpowiedniego oddziału.
7. Niezależny Przedstawiciel nie może przenosić praw wynikających ze współpracy z Betterware bez uprzedniej pisemnej zgody Betterware. Stały Klient nie może przenosić praw wynikających ze współpracy z Betterware.
8. Członek Klubu może w dowolnym czasie zrezygnować z członkostwa w Klubie przez złożenie pisemnego wniosku lub wysłanie maila na adres: kontakt@betterware.pl
9. Sprzedaż produktów Betterware następuje tylko poprzez sieć sprzedaży bezpośredniej, z pominięciem tradycyjnej sprzedaży detalicznej (np. sklepy, bazary, targi), hurtowej, internetowej w tym aukcji internetowych.

Członkostwo w Klubie

10. Niezależnym Przedstawicielem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Niezależny Przedstawiciel ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
11. Stałym Klientem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zakupuje produkty Betterware na własne potrzeby. Stały Klient ma prawo do zakupu produktów Betterware po cenie hurtowej oraz prawo do rabatu przy zakupie produktów Betterware. Stały Klient nie ma prawa do odsprzedawania produktów Betterware.
12. Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem o rejestrację pisemnej zgody na rejestrację w Klubie oraz na publikację danych osobowych ze strony osób będących jej przedstawicielem ustawowym.
13. Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie będą aktywowane wyłącznie po potwierdzeniu zgłoszenia niepełnoletniego przez przedstawiciela ustawowego oraz po odnotowaniu tego zdarzenia w systemie informatycznym Betterware Polska.
14. Członek Klubu może w terminie co najmniej siedmiu dni kalendarzowych odstąpić od rejestracji w Klubie bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty oraz bez podania przyczyny. Termin na skorzystanie z tego prawa liczy się od dnia rejestracji. Członek Klubu  powinien powiadomić Betterware Polska na piśmie o odstąpieniu. W takim przypadku Betterware Polska powinna odkupić od Członka Klubu nadające się do sprzedaży produkty, materiały informacyjno-instruktażowe, próbki produktów lub zestawy prezentacyjne, nabyte od Betterware Polska. Betterware Polska  zwróci Członkowi Klubu, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń, wszystkie kwoty wpłacone przez niego wpłacone. Betterware Polska nie ma jednak obowiązku odkupienia produktów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek produktów ani zestawów prezentacyjnych, jeśli nie są w stanie pierwotnym, to jest nie są nowe i nieużywane.
15. Pierwszy okres członkowski w Klubie wynosi 12 miesięcy i liczony jest od miesiąca rejestracji.
16. Członkostwo ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejnych 12 miesięcy, każdorazowo liczonych od daty zakończenia poprzedniego okresu członkowskiego, pod warunkiem złożenia i realizacji przez Członka Klubu nowego (kolejnego) zamówienia przed upływem danego okresu członkowskiego.
17. Małżonek członka Klubu może zostać zarejestrowany pod osobnym numerem rejestracyjnym tylko w strukturze swojego małżonka w jego pierwszym poziomie.
18. Niezależni Przedstawiciele określeni w pkt.12 Regulaminu Klubu, są zobowiązani do uczestniczenia we wskazanych spotkaniach instruktażowych i naradach organizowanych przez Betterware, do dzielenia się z innymi Członkami Klubu doświadczeniami uzyskanymi we współpracy z Betterware i prezentowania ich na spotkaniach Członków Klubu.

Numer Rejestracyjny

19. Każdy Członek Klubu otrzymuje wraz z rejestracją jeden, indywidualny numer rejestracyjny pod którym prowadzi działalność w Klubie.
20. Jednemu Członkowi Klubu przysługuje tylko jeden numer rejestracyjny.
21. Wszelkie przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony Betterware Polska przypisane są do indywidualnego numeru rejestracyjnego Członka Klubu.
22. Numer rejestracyjny Członka Klubu oraz prawa majątkowe z nim związane podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych przez odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
23. Zbycie numeru rejestracyjnego przez Członka Klubu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie za pisemną zgodą Betterware.

Ustanie, Wygaśnięcie Członkostwa

24. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

 1. Złożenia przez Członka Klubu pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa - z datą otrzymania zawiadomienia przez Betterware Polska
 2. Nie złożenia przez Członka Klubu żadnego punktowanego zamówienia w żadnym miesiącu w ciągu 12 miesięcznego okresu członkowskiego - z datą pierwszego dnia po upływie ww. okresu
 3. Wykluczenia Członka z Klubu

25. Członkostwo w Klubie wygasa w przypadku:

 1. Śmierci Członka Klubu - Stałego Klienta
 2. Likwidacji działalności Członka Klubu - Niezależnego Przedstawiciela

26. Ustanie lub wygaśnięcie członkostwa nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Członka Klubu wobec Betterware.
27. Betterware przysługuje prawo wykluczenia Członka z Klubu lub podjęcia innych działań, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. Naruszenia zasad działania lub systemu sprzedaży określonych w Regulaminie Klubu oraz Kodeksie Etycznym Członka Klubu.
 2. Podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową, wizerunek Betterware lub Członków Klubu.
 3. Prowadzenia działalności na rzecz lub na rachunek osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody, (np. składanie zamówień, podejmowanie działań mających na celu dokonywanie zmian związanych z przenoszenie grup sponsorskich w całości lub w części).
 4. Podania nieprawdziwych danych, w tym dotyczących statusu prawnego, danych adresowych bądź innych danych dotyczących Członka Klubu.
 5. Nie przekazania Betterware informacji związanych ze zmianą status prawnego Członka Klubu (np. zamknięcie działalności gospodarczej).

28. Członek wykluczony z Klubu z datą wykluczenia traci wszelkie związane z członkostwem uprawnienia i przywileje.
29. Betterware może zawiesić Członka Klubu w jego prawach, w szczególności w przypadku powstania wątpliwości co do prawidłowego zgodnego z zasadami działania lub prowadzenia sprzedaży produktów Betterware.
30. Zawieszenie członkostwa skutkuje automatycznym zawieszeniem prawa do dokonywania zakupów, sponsorowania oraz zawieszeniem uprawnień związanych z działalnością w Klubie. Zawieszenie trwa do czasu wyjaśnienia sytuacji, nie dłużej niż 6 miesięcy.
31. W przypadku wykluczenia z Klubu lub złożenia przez członka Klubu rezygnacji z członkostwa, ponowne przyjęcie do Klubu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6-ciu miesięcy od daty wykluczenia lub otrzymania przez Betterware pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa w Klubie. W takim przypadku ponowne przyjęcie do Klubu nastąpi po złożeniu nowego wniosku rejestracyjnego i jego akceptacji przez Betterware.

System Sprzedaży

32. Klub ma na celu promowanie sprzedaży bezpośredniej organizowanej przez Betterware Polska i ułatwienie współpracy z firmą.
33. Sprzedaż produktów Betterware w jakiejkolwiek formie sprzecznej z istotą sprzedaży bezpośredniej uważane będzie za rażące naruszenie zasad uczestnictwa w Klubie.

Grupa Sponsorska

34. Grupę Sponsorska tworzą Członkowie Klubu wprowadzani do Klubu przez działających już innych Członków Klubu.
35. Każdy Członek Klubu ma prawo do sponsorowania i rozwoju sieci sprzedaży na zasadach określonych przez Plan Marketingowy Betterware.
36. Członek Klubu, który tworzy i rozwija sieć sprzedaży poprzez sponsorowanie, ma obowiązek szkolenia nowych osób, prezentowania produktów Betterware, motywowania do budowy sieci sprzedaży.
37. Członkowie Klubu nie mogą dokonywać jakichkolwiek zmian związanych z przenoszeniem grup sponsorskich w całości lub w części.

Kwestie Finansowe

38. Członkowie Klubu zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec Betterware.
39. Członek Klubu nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Betterware, w szczególności do zaciągania zobowiązań czy dokonywania rozporządzeń majątkowych.
40. Członek Klubu jest uprawniony do uzyskiwania rabatów i bonusów za rozwój sieci.
41. Bonusy za usługi marketingowe i rozwój sieci sprzedaży wypłacane są do 14 dni roboczych od daty wystawienia faktury.
42. Niezależni Przedstawiciele zobowiązani są do dostarczenia do Betterware:

 1. Zaświadczenia (kopii) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Numeru NIP i Regon
 3. Oświadczenia o wyborze zwolnienia z VAT lub zgłoszenie rejestracyjne VAT-R dla osób będących czynnym podatnikiem podatku VAT
 4. Upoważnienia dla Betterware do wystawiania faktur w imieniu Przedstawiciela (do pobrania na stronie www.betterware.pl Strefa dla Przedstawiciela)
 5. Zobowiązania do podania pisemnej informacji o zawieszeniu, zakończeniu działalności lub przekroczeniu progu zwalniającego z VAT z wyprzedzeniem miesięcznym.
  W przeciwnym razie wszelkie korekty i wyjaśnienia przed Urzędem Skarbowym spoczywają na Przedstawicielu.

43. Dostawa towaru do Członka Klubu następuje z chwilą wydania towaru z magazynu kurierowi.
44. Członek Klubu potwierdza odbiór faktury korygującej za zwrot towarów, zmniejszenie ceny lub z innego powodu w momencie uznania reklamacji przez Betterware.

Odstąpienie od umowy

45. Członkowie Klubu mają  prawo odstąpienia od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
46. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Członek Klubu wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Członka Klubu weszła w posiadanie rzeczy.
47. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Członek Klubu musi poinformować Betterware Polska Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, faksem na nr 22 318 33 34 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@betterware.pl ).
48. Członek Klubu może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (umieszczony na www.betterware.pl w Strefie dla Przedstawiciela), jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Członek Klubu skorzysta z tej możliwości zostanie niezwłocznie przesłane mu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłana została informacja dotycząca wykonania przysługującego Członkowi Klubu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
49. W przypadku odstąpienia umowy Betterware Polska zwraca Członkowi Klubu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Członka Klubu sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Betterware Polska), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Betterware Polska zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zakupu.
50. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Członka Klubu w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
51. Produkty muszą zostać odesłane lub przekazane na adres: Betterware Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Członek Klubu poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz/rzeczy zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni. Członek Klubu będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
52. Członek Klubu odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Dane Osobowe

53. Administratorem bazy zawierającej dane osobowe wszystkich Członków Klubu jest Betterware Polska Sp. z o.o. Betterware Polska przetwarza dane osobowe oraz dane niezbędne do rozliczeń i współpracy z Betterware Polska.
54. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do złożenia wniosku o ich aktualizację.

II. Kodeks Etyczny Członka Klubu

Jako Członek Klubu zobowiązuję się działać zgodnie z Regulaminem Klubu, a w szczególności:

1. Będę dokładać najwyższej staranności i rzetelności w obsłudze swoich klientów oraz członków swojej Grupy Sponsorskiej.
2. Będę prezentować produkty Betterware zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami sprzedaży bezpośredniej. Nie będę sprzedawać produktów Betterware poprzez punkty sprzedaży detalicznej, hurtowej, bazarowej, sklepy internetowe, aukcje internetowe, oraz w inny sposób sprzeczny z istotą sprzedaży bezpośredniej.
3. Będę przestrzegał przepisów wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
4. Będę przedstawiać możliwości działania w Klubie w sposób uczciwy i zgodny z Materiałami Betterware, do których należą: Przewodnik Przedstawiciela, Plan Marketingowy i inne bieżące materiały firmowe.
5. Nie będę ani bezpośrednio ani pośrednio nakłaniać innych Członków Klubu do zmiany ich Sponsora ani do współpracy z inną niż Betterware Polska firmą sprzedaży bezpośredniej.
6. Będę dbać o wizerunek własny, jak i produktów i usług Betterware.